نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
صفحه اصلی > پژوهش > اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی:

 

1.مطالعات اپیمیولوژیک بیماری پسوریازیس

2.مطالعات ایمونولوژیک در ارتباط با پاتوژنز پسوریازیس

3. مطالعات ژنتیک مولکولی در زمینه پسوریازیس

4. مطالعه ارتباط سایر بیماریهای مزمن با پسوریازیس

5. بررسی سطح کیفیت زندگی و تغییرات روانشناختی در بیماران مبتلا به پسوریازیس

6.طراحی کارآزمایی های بالینی جهت درمان مؤثر تر بیماری